Betingelser & brugsretFROBERG:DAHL, i det følgende kaldet FR:D, leverer CMS-løsninger, hosting, bookingsystemer og specialudvikling til/af World Wide Web services på Internet. I forbindelse med disse services har FR:D en række juridiske og etiske regler, der skal overholdes. FR:D's opgave er at være leverandør af systemer til præsentation af informationer via Internettet.


FR:D's handelsbetingelser er specificeret herunder.


Hvis FR:D finder at der er foregået misbrug af ydelser leveret af FR:D eller i forhold til underleverandør's betingelser, forbeholder FR:D sig retten til at suspendere eller ophæve en kundes adgang til enhver service leveret af FR:D.


Nærværende betingelser er aftalt mellem FR:D og licenstageren af systemet/ydelsen.


Betingelserne omfatter CMS-løsninger, shop-løsninger, bookingsystemer, hosting og specialprogrammering leveret af FR:D.


FR:D fungerer alene som formidler for så vidt angår licenstagerens erhvervelse af internetdomæne. Licenstageren er underlagt de vilkår, der fastsættes af vedkommende navnemyndighed. Denne myndigheds almindelige betingelser gælder for licenstageren. Opkræver navnemyndigheden en vedligeholdelsesafgift, skal denne afholdes af licenstageren.Betingelser omkring brugen af services


Licenstageren er opmærksom på, at FR:D ikke har muligheder for, og ikke påtager sig, at kontrollere licenstagerens anvendelse af de ressourcer der stilles til rådighed. Herunder hvilke informationer der stilles til rådighed på licenstagerens hjemmeside, derfor bærer licenstageren selv det fulde ansvar.


Det er licenstagerens ansvar, at brugen af kunstneriske og litterære værker og andre ophavsretsbeskyttede værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere. Vi gør opmærksom på at såvel distribution eller download - kan være en krænkelse af rettighedshaveres ophavsrettigheder. Det er således licenstagerens ansvar, at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere.


Når licenstageren via FR:D's løsninger og internetudbydere har forbindelse til tredjemand, f.eks. i forbindelse med handel på internettet eller ved erhvervelse af andre netydelser end de mellem licenstageren og FR:D aftalte, har FR:D intet ansvar for licenstagerens og tredjemands indbyrdes mellemværende.


FR:D forbeholder sig ret til at begrænse/indskrænke de udbudte produkters anvendelsesmuligheder på grund af drift- og sikkerhedsmæssige forhold.Uautoriseret brug


FR:D vil reagere stærkt overfor nogen, der måtte bruge, eller forsøge at bruge, en internetkonto eller computer uden ejerens autorisation. Disse forsøg inkluderer "internet scamming" (at narre andre folk til at oplyse deres password), tyveri af password, scanning af mulige sikkerhedshuller o.s.v. Enhver uautoriseret brug af konti eller computere af FR:D's licenstagere, uanset om det er angreb på konti eller computer hos FR:D eller 3.mand, vil betyde indgreb mod angriberen/misbrugeren. Mulige indgreb inkluderer advarsel, suspension eller opsigelse af konto, sagsøgning og politianmeldelse, afhængig af angrebets alvor.


FR:D forbeholder sig ikke at yde service og/eller at afbryde samarbejde dersom hjemmesiden anvendes i forbindelse med formidling af ulovligt indhold, krænker tredjemands intellektuelle rettigheder eller på anden måde opfordrer til handlinger eller formidler oplysninger, som strider imod dansk lov eller er uetiske.   Betalingsbetingelser


Alle ydelser faktureres netto + otte dage.


Alle services installeres efter vore betalingsbetingelser – rettidig betaling er senest den 3. bankdag at regne fra forfaldsdatoen med mindre anden aftale foreligger - og kan ikke forventes iværksat inden FR:D har modtaget indbetalingen.


Ved manglende betaling vil de fakturerede services blive suspenderet, og betalingspåmindelse fremsendes. Er betaling ikke registreret senest otte dage efter betalingspåmindelse, betragtes dette af FR:D som en opsigelse af de fakturerede services, og disse vil efterfølgende blive nedlagt.


Gebyrer opkræves for alle væsentlige ændringer, og kan ikke refunderes. Alle opgivne priser er garanteret, på betingelsen af forudbetaling.


FR:D forbeholder sig ret til at ændre priser til enhver tid. Licenstageren er ansvarlig for, at der betales for en service, fra denne er etableret og til den er opsagt skriftligt. Alle betalinger skal ske i danske kroner.


FR:D forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med ydelse af f.eks. support og services, herunder f.eks. ændring af brugernavn og adgangskode i tilfælde, hvor licenstageren har glemt disse.


Til dækning af DK Hostmasters A/S omkostninger betaler licenstageren en årlig afgift, der opkræves første gang 12 måneder efter opkrævningen af registreringsgebyret.


Licenstageren har pligt til senest 10 måneder efter registrering at meddele DK Hostmaster hvilken gyldig e-mail-konto, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via e-mail.


Betaling af årsafgift skal foregå via PBS eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK Hostmaster. Betalt årsafgift giver licenstageren ret til løbende at få ændret i databaseoplysninger om domænet uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger.


Der henvises i øvrigt til DIFO's gældende regler for domæneregistrering. Regelsættet kan findes på Internet på adressen: http://www.difo.dk/.Alle FR:D's priser opgives eksklusive moms.Opsigelse


Fra FR:D's side kan en licens/brugsret til enhver tid opsiges med 1 måneds varsel.


Flyttes domænet til en anden udbyder, slettes alle services tilknyttet domænet.


Alle bestillinger af hostingydelser forudfaktureres for perioder defineret i licensaftalen og kan til enhver tid opsiges skriftligt med 1 måneds varsel til udløbet af en periode. Alle ophør / opsigelser skal foregå skriftligt og hostingydelsens afbestilling bekræftes skriftligt af FR:D. FR:D refunderer ikke betalinger for hosting såfremt licenstageren ønsker at opsige sin aftale midt i en periode.Adresseændringer og lignende


Såfremt licenstageren flytter eller de oprindeligt opgivne oplysninger af anden grund ændres, skal licenstageren straks give FR:D skriftlig besked.Ansvarsfraskrivelse


Drift

FR:D er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i FR:D's eller underleverandørers ydelser. FR:D fraskriver sig på samme måde ansvaret for afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives netværksudbyder eller andre leverandørers forhold. FR:D fraskriver sig ansvaret for informationer hentet fra eller brugen af internettet.


Forsinkelse

FR:D fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser.


Produktansvar

I forbrugerforhold ifalder FR:D ansvar efter dansk rets almindelige regler om produktansvar, dog således at FR:D ikke ifalder ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.


Udenfor er forbrugerforhold FR:D ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.


FR:D er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på licenstagerens hjemmeside.  


Force majeure

FR:D fraskriver sig ansvar for force majeure forhold.


Varsling af ændringer

FR:D kan varsle ændringer af aftalen via e-mail til den e-mail adresse, licenstageren oplyser ved bestillingen af abonnementet eller til postmaster på kundens domæne. FR:D kan ændre aftalen med et varsel på en måned.


Licenstageren kan skriftligt opsige aftalen til ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Licenstagerens opsigelse skal i så fald være afgivet senest 30 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår.


Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel.


FR:D kan overdrage den tekniske drift af hostingydelser til tredjemand, såfremt dette kan ske på uændrede vilkår for licenstageren i indeværende abonnements/licensperiode.FR:D's produkter


FR:D's produkter er ikke produkter som de fleste andre. Når licenstager erhverver et FR:D produkt, ejer licenstager ikke selve softwaren, men har retten (licensen) til at bruge den, på den/de af FR:D definerede servere/webhotel udbydere.


FR:D produktet bliver af FR:D installeret på en navngiven webserver og leveres ikke i en æske, som Fuld Pakke Produkter gør. Brugsretten til et produkt kan ikke overføres fra en bruger til en anden.


FTP login udleveres ikke til licenstager, dog kan disse udleveres såfremt det skønnes at have et regulært formål. Skriftlig anmodning sendes til FR:D.Ophavsrettigheder


Ifølge dansk lovgivning om ophavsret er det ulovligt at fremstille eller distribuere materiale, dette omfatter computerprogrammer, der er ophavsretsligt beskyttet, uden særlig tilladelse fra indehaveren af ophavsretten. Uautoriseret kopiering og redigering af software er et brud på ophavsretten, uanset årsagen.


Har du mistanke om, at dit produkt er en forfalskning, skal du melde den formodede piratkopiering ved at skrive til FR:D, eller ringe på tlf. +45 53 34 61 60 og melde din mistanke om forfalskning eller piratkopiering. FR:D vil herefter søge at holde dig så skadesfri som muligt ved at tilbyde et tilsvarende eller nyere FR:D produkt til vores fordelagtige lave priser.


Handelsbetingelser.pdf